دومین سمپوزیوم بین المللی تکنولوژی و بیولوژی زعفران، آبان ماه ۱۳۸۵

دومین سمپوزیوم بین المللی تکنولوژی و بیولوژی زعفران

02nd International Symposium on Saffron Biology and Technology

دومین سمپوزیوم بین المللی تکنولوژی و بیولوژی زعفران در تاریخ ۶ آبان ۱۳۸۵ توسط دانشگاه فردوسی مشهد، در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین سمپوزیوم بین المللی تکنولوژی و بیولوژی زعفران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین سمپوزیوم بین المللی تکنولوژی و بیولوژی زعفران