پنجمین همایش بین المللی مطالعات دینی و علوم انسانی در جهان اسلام، شهریور ماه ۱۳۹۸