دومین همایش بین المللی مطالعات دینی و علوم انسانی در جهان اسلام، شهریور ماه ۱۳۹۵