چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی قابلیت اطمینان، اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی قابلیت اطمینان

4th International Conference on Reliability Engineering

پوستر چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی قابلیت اطمینان

چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی قابلیت اطمینان در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۵ توسط دانشگاه صنعتی سهند،دانشگاه صنعتي سهند در شهر تبریز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی قابلیت اطمینان مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی قابلیت اطمینان