دومین کنفرانس مهندسی قابلیت اطمینان، آبان ماه ۱۳۹۰

دومین کنفرانس مهندسی قابلیت اطمینان

2nd Iranian Conference on Reliability Engineering

دومین کنفرانس مهندسی قابلیت اطمینان در تاریخ ۲ آبان ۱۳۹۰ توسط پژوهشگاه هوافضا،پژوهشگاه هوا و فضا در شهر تهران برگزار گردید.