اولین کنفرانس مهندسی قابلیت اطمینان سامانه های هوافضایی، آبان ماه ۱۳۸۸

اولین کنفرانس مهندسی قابلیت اطمینان سامانه های هوافضایی

First Aerospace Systems Reliability Engineering Conference

اولین کنفرانس مهندسی قابلیت اطمینان سامانه های هوافضایی در تاریخ ۴ آبان ۱۳۸۸ توسط پژوهشگاه هوافضا، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس مهندسی قابلیت اطمینان سامانه های هوافضایی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس مهندسی قابلیت اطمینان سامانه های هوافضایی