چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی، مهر ماه ۱۳۹۶

چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی

پوستر چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی

چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی در تاریخ ۱۴ مهر ۱۳۹۶ توسط موسسه آموزش عالی صالحان،دانشگاه صالحان در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی