ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

6th National Geological Conference of Payame noor University

ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور در تاریخ ۱۸ آبان ۱۳۹۱ تا ۲۰ آبان ۱۳۹۱ توسط دانشگاه پیام نور مرکز کرمان در شهر کرمان برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور