ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور، آبان ماه ۱۳۹۱

ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

6th National Geological Conference of Payame noor University

ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور در تاریخ ۱۸ آبان ۱۳۹۱ توسط ،دانشگاه پيام نور مركز كرمان در شهر کرمان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور