پنجمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور، آبان ماه ۱۳۹۰

پنجمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

6th National Geological Conference of Payame noor University

پنجمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور در تاریخ ۱۸ آبان ۱۳۹۰ توسط ،دانشگاه پيام نور استان زنجان در شهر ابهر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور