پنجمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

پنجمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

6th National Geological Conference of Payame noor University

پنجمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور در تاریخ ۱۸ آبان ۱۳۹۰ تا ۲۰ آبان ۱۳۹۰ توسط دانشگاه پیام نور استان زنجان در شهر ابهر برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور