دومین کنگره سالیانه انجمن جراحان ارتوپدی ایران، مهر ماه ۱۳۹۳

دومین کنگره سالیانه انجمن جراحان ارتوپدی ایران

Second Annual Iranian Congress of Orthopedic Surgeons

پوستر دومین کنگره سالیانه انجمن جراحان ارتوپدی ایران

دومین کنگره سالیانه انجمن جراحان ارتوپدی ایران در تاریخ ۲۶ مهر ۱۳۹۳ توسط ،انجمن علمی جراحان ارتوپدی ایرانانجمن جراحان ارتوپدي ايران در شهر رامسر برگزار گردید.