اولین کنگره انجمن جراحان ارتوپدی ایران، اردیبهشت ماه ۱۳۷۲

اولین کنگره انجمن جراحان ارتوپدی ایران

First Congress of Iranian Orthopedic Surgeons Association

پوستر اولین کنگره انجمن جراحان ارتوپدی ایران

اولین کنگره انجمن جراحان ارتوپدی ایران در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۷۲ توسط ،انجمن علمی جراحان ارتوپدی ایران در شهر تهران برگزار گردید.