اولین کنگره انجمن جراحان ارتوپدی ایران، اردیبهشت ماه 72