چهارمین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران، آذر ماه ۱۴۰۱

چهارمین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران

4th Iranian Water and Wastewater Science and Engineering Congress

پوستر چهارمین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران

چهارمین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران در تاریخ ۱ آذر ۱۴۰۱ توسط دانشگاه علوم پزشکی قم، دانشگاه قم،انجمن آب و فاضلاب ایرانشرکت آب و فاضلاب استان قم در شهر قم برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران