چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات مهندسی کشاورزی، زراعت و اصلاح نباتات، مهر ماه ۱۴۰۱

چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات مهندسی کشاورزی، زراعت و اصلاح نباتات

The 4th International Conference on Agricultural Engineering Studies, Agriculture and Plant Breeding

پوستر چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات مهندسی کشاورزی، زراعت و اصلاح نباتات

چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات مهندسی کشاورزی، زراعت و اصلاح نباتات در تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۱ توسط ،انجمن مديريت و مهندسي توسعه فناوري در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات مهندسی کشاورزی، زراعت و اصلاح نباتات مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات مهندسی کشاورزی، زراعت و اصلاح نباتات