چهارمین کنفرانس ملی مطالعات آسیب شناسی روانی و روش های نوین درمان، مهر ماه ۱۴۰۲

چهارمین کنفرانس ملی مطالعات آسیب شناسی روانی و روش های نوین درمان

Four national conferences on psychopathology studies and new treatment methods

پوستر چهارمین کنفرانس ملی مطالعات آسیب شناسی روانی و روش های نوین درمان

چهارمین کنفرانس ملی مطالعات آسیب شناسی روانی و روش های نوین درمان در تاریخ ۲۶ مهر ۱۴۰۲ توسط ،مرکز توسعه و گسترش مطالعات میان رشته ای در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ملی مطالعات آسیب شناسی روانی و روش های نوین درمان مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس ملی مطالعات آسیب شناسی روانی و روش های نوین درمان