چهارمین کنفرانس بین المللی پرستاری، مامایی و مراقبت، اسفند ماه ۱۴۰۲

چهارمین کنفرانس بین المللی پرستاری، مامایی و مراقبت

The fourth international conference on nursing, midwifery and care

پوستر چهارمین کنفرانس بین المللی پرستاری، مامایی و مراقبت

چهارمین کنفرانس بین المللی پرستاری، مامایی و مراقبت در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۴۰۲ توسط ،سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی پرستاری، مامایی و مراقبت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس بین المللی پرستاری، مامایی و مراقبت