اولین کنفرانس بین المللی پرستاری، مامایی و مراقبت، دی ماه ۱۴۰۱

اولین کنفرانس بین المللی پرستاری، مامایی و مراقبت

The first international conference on nursing, midwifery and care

پوستر اولین کنفرانس بین المللی پرستاری، مامایی و مراقبت

اولین کنفرانس بین المللی پرستاری، مامایی و مراقبت در تاریخ ۱ دی ۱۴۰۱ توسط ،سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی پرستاری، مامایی و مراقبت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی پرستاری، مامایی و مراقبت