چهاردهمین کنگره انجمن علمی تغذیه کودکان ایران، بهمن ماه ۱۳۹۷

چهاردهمین کنگره انجمن علمی تغذیه کودکان ایران

The 14th Congress of the Iranian Children

پوستر چهاردهمین کنگره انجمن علمی تغذیه کودکان ایران

چهاردهمین کنگره انجمن علمی تغذیه کودکان ایران در تاریخ ۳ بهمن ۱۳۹۷ توسط ،انجمن علمی تغذیه کودکان ایرانانجمن علمي تغذيه كودكان ايرانمركز تحقيقات گوارش، كبد و تغذيه كودكان، انجمن علمي تغذيه با شير مادر ايران، انستيتو تحقيقات تغذيه و صنايع غذايي كشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، دفتر بهبود تغذيه جامعه اداره سلامت كودكان، مركز مديريت پيوند و امور بيماريهاي خاص،دپارتمان تغذيه باليني در شهر تهران برگزار گردید.