دوازدهمین کنگره انجمن علمی تغذیه کودکان، بهمن ماه ۱۳۹۵

دوازدهمین کنگره انجمن علمی تغذیه کودکان

Nutrition and health of children and adolescents

پوستر دوازدهمین کنگره انجمن علمی تغذیه کودکان

دوازدهمین کنگره انجمن علمی تغذیه کودکان در تاریخ ۶ بهمن ۱۳۹۵ توسط ،انجمن علمی تغذیه کودکان ایران در شهر تهران برگزار گردید.