سیزدهمین کنگره انجمن علمی تغذیه کودکان ایران، بهمن ماه ۱۳۹۶

سیزدهمین کنگره انجمن علمی تغذیه کودکان ایران

13th Congress of Iranian Children

پوستر سیزدهمین کنگره انجمن علمی تغذیه کودکان ایران

سیزدهمین کنگره انجمن علمی تغذیه کودکان ایران در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ توسط ،انجمن علمی تغذیه کودکان ایرانانستيتو تحقيقات تغذيه و صنايع غذايي كشورمعاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، گروه كودكان دانشگاه علوم پزشكي ايران، انجمن علمي تغذيه با شير مادر ايران در شهر تهران برگزار گردید.