نهمین کنفرانس علمی پژوهشی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک، بهمن ماه ۱۳۹۸

نهمین کنفرانس علمی پژوهشی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

9th National Conference on Watershed Management and Soil and Water Resources Management

پوستر نهمین کنفرانس علمی پژوهشی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

نهمین کنفرانس علمی پژوهشی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ توسط دانشگاه شهید باهنر کرمان،انجمن مهندسی آبیاری و آب ایراندانشگاه شهيد باهنركرمان - انجمن مهندسي آبياري و آب ايران در شهر کرمان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نهمین کنفرانس علمی پژوهشی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نهمین کنفرانس علمی پژوهشی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک