پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور، اسفند ماه ۱۳۹۰

پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

5th National Conference on Watershed Management and Soil and Water Resources Management

پوستر پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۹۰ توسط ،انجمن مهندسی آبیاری و آب ایرانانجمن مهندسي آبياري و آب ايراندانشگاه شهيد باهنر كرمان، در شهر کرمان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور