هشتمین کنفرانس علمی پژوهشی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک، بهمن ماه ۱۳۹۶

هشتمین کنفرانس علمی پژوهشی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک

8th National Conference on Watershed Management and Soil and Water Resources Management

پوستر هشتمین کنفرانس علمی پژوهشی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک

هشتمین کنفرانس علمی پژوهشی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۳۹۶ توسط ،انجمن مهندسی آبیاری و آب ایرانانجمن مهندسي آبياري و آب ايران در شهر کرمان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس علمی پژوهشی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین کنفرانس علمی پژوهشی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک