ششمین همایش ملی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک، بهمن ماه ۱۳۹۲

ششمین همایش ملی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک

6th National Conference on Watershed Management and Soil and Water Resources Management

پوستر ششمین همایش ملی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک

ششمین همایش ملی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک در تاریخ ۱۲ بهمن ۱۳۹۲ توسط ،انجمن مهندسی آبیاری و آب ایرانانجمن مهندسي آبياري و آب ايران در شهر کرمان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین همایش ملی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین همایش ملی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک