ششمین کنفرانس علمی پژوهشی مدیریت منابع آب و خاک، اسفند ماه ۱۳۹۷

ششمین کنفرانس علمی پژوهشی مدیریت منابع آب و خاک

Sixth Scientific Conference on Water and Soil Management

پوستر ششمین کنفرانس علمی پژوهشی مدیریت منابع آب و خاک

ششمین کنفرانس علمی پژوهشی مدیریت منابع آب و خاک در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ توسط ،انجمن مهندسی آبیاری و آب ایرانانجمن مهندسي آبياري و آب ايران در شهر کرمان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس علمی پژوهشی مدیریت منابع آب و خاک مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس علمی پژوهشی مدیریت منابع آب و خاک