دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب، بهمن ماه ۱۳۸۹

دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب

2nd national conference on utilization integrated managment of water resources

دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب در تاریخ ۹ بهمن ۱۳۸۹ توسط دانشگاه شهید باهنر کرمان،انجمن مهندسی آبیاری و آب ایراندانشگاه شهيد باهنر كرمانانجمن مهدسي آبياري و آب ايران در شهر کرمان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب