پنجمین کنفرانس مدیریت جامع منابع آب، مهر ماه ۱۳۹۵

پنجمین کنفرانس مدیریت جامع منابع آب

Fifth International Conference on Integrated Water Resource Management

پوستر پنجمین کنفرانس مدیریت جامع منابع آب

پنجمین کنفرانس مدیریت جامع منابع آب در تاریخ ۲۷ مهر ۱۳۹۵ توسط ،انجمن مهندسی آبیاری و آب ایرانانجمن مهندسي آبياري و آب ايران در شهر کرمان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس مدیریت جامع منابع آب مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس مدیریت جامع منابع آب