سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب

سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب

03rd National Conference on Comprehensive Water Resources Management

سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب در تاریخ ۲۰ شهریور ۱۳۹۱ تا ۲۱ شهریور ۱۳۹۱ توسط دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی در شهر ساری برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب