سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب، شهریور ماه ۱۳۹۱

سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب

03rd National Conference on Comprehensive Water Resources Management

سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب در تاریخ ۲۰ شهریور ۱۳۹۱ توسط ،دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي در شهر ساری برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب