اولین کنفرانس ملی تصادفات و سوانح جاده ای و ریلی

اولین کنفرانس ملی تصادفات و سوانح جاده ای و ریلی

THE FIRST NATIONAL CONFERENCE OF ROADWAY & RAILWAY ACCIDENT & FURTUITIES

پوستر اولین کنفرانس ملی تصادفات و سوانح جاده ای و ریلی

اولین کنفرانس ملی تصادفات و سوانح جاده ای و ریلی در تاریخ ۱۹ آذر ۱۳۸۸ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان در شهر زنجان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورها کنفرانساولین کنفرانس ملی تصادفات و سوانح جاده ای و ریلی
۱. سیستمهای اطلاعات جغرافیایی و تحلیل تصادفات
۲. تکنیکهای تحلیل آماری و تحلیل تصادفات
۳. جمع آوری اعتبار سنجی اطلاعات تصادفات
۴. حمل و نقل ریلی و تصادفات
۵. رانندگان وتاثیر رفتاری در تصادفات
۶. ایمنی و استاندارد نگهداری و ساخت جاده ها
۷. نانو تکنولوژی در ایمنی حمل و نقل
۸. تکنیکهای مدرن مدیریتی و مدیریت ایمنی راه
۹. آموزش وارزیابی کاربران جاده ها
۱۰. نقاط پرحادثه و روشهایی شناسایی
۱۱. ایمنی عابرین پیاده و موتورسیکلت
۱۲. اثرات روانشناختی و جامعه شناختی تصادفات جاده ای
۱۳. جایگاه پلیس و مقررات راهنمایی و رانندگی
۱۴. جایگاه نهادهای قانونگذار و کاستی های قانونی
۱۵. ایمنی راه و تجهیزات و علائم ایمنی
۱۶. جایگاه امداد و نجات و فوریت های پزشکی
۱۷. مدیریت سوانح و هماهنگی سازمان های مرتبط
۱۸. جایگاه بیمه و مباحث اقتصادی
۱۹. حمل و نقل هوشمند و سیستمهای مدرن کنترلی
۲۰. نقش صنعت خودروسازی در تصادفات
۲۱. جایگاه انجمن های صنفی و سازمان های مردمی در تصادفات
۲۲. نقش مدیریت تقاطع های همسطح راه آهن در کاهش تصادفات

 مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی تصادفات و سوانح جاده ای و ریلی