اولین کنفرانس ملی تصادفات و سوانح جاده ای و ریلی، آذر ماه ۱۳۸۸

اولین کنفرانس ملی تصادفات و سوانح جاده ای و ریلی

THE FIRST NATIONAL CONFERENCE OF ROADWAY & RAILWAY ACCIDENT & FURTUITIES

پوستر اولین کنفرانس ملی تصادفات و سوانح جاده ای و ریلی

اولین کنفرانس ملی تصادفات و سوانح جاده ای و ریلی در تاریخ ۱۹ آذر ۱۳۸۸ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان،دانشگاه آزاد اسلامي واحد زنجان در شهر زنجان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی تصادفات و سوانح جاده ای و ریلی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی تصادفات و سوانح جاده ای و ریلی