یازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار، بهمن ماه ۱۳۹۸

یازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار

Eleventh General Conference on Occupational Health and Safety

پوستر یازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار

یازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران،انجمن علمی بهداشت کار ایراندانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهرانانجمن علمي بهداشت كار ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات یازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در یازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار