سومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین، آبان ماه ۱۳۸۸