چهارمین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه، بهمن ماه ۱۳۹۶

چهارمین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه

3nd National Conference of Construction & Project Management

پوستر چهارمین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه

چهارمین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه در تاریخ ۶ بهمن ۱۳۹۶ توسط موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی گرمسار،موسسه آموزش عالي علاءالدوله سمناني در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه