اولین کنفرانس تخصصی مهندسی مدیریت ساخت وپروژه، بهمن ماه ۱۳۹۳

اولین کنفرانس تخصصی مهندسی مدیریت ساخت وپروژه

پوستر اولین کنفرانس تخصصی مهندسی مدیریت ساخت وپروژه

اولین کنفرانس تخصصی مهندسی مدیریت ساخت وپروژه در تاریخ ۹ بهمن ۱۳۹۳ توسط موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی گرمسار،موسسه آموزش عالي علاءالدوله سمناني در شهر گرمسار برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس تخصصی مهندسی مدیریت ساخت وپروژه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس تخصصی مهندسی مدیریت ساخت وپروژه