اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه، بهمن ماه ۱۳۹۵

اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه

پوستر اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه

اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه در تاریخ ۷ بهمن ۱۳۹۵ توسط موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی گرمسار،موسسه آموزش عالي علاءالدوله سمناني -دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه