دومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه، بهمن ماه ۱۳۹۴

دومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه

2nd National Conference of Construction & Project Management

پوستر دومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه

دومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه در تاریخ ۱۰ بهمن ۱۳۹۴ توسط موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی گرمسار،موسسه آموزش عالي علاءالدوله سمناني در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه