بیست و دومین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق، مرداد ماه ۱۳۹۹

بیست و دومین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق

22nd international congress on cardiovascular updates

پوستر بیست و دومین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق

بیست و دومین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق در تاریخ ۱۴ مرداد ۱۳۹۹ توسط ،انجمن علمی آترو اسکروز ایرانانجمن علمي آترو اسكلروز ايران در شهر تهران برگزار گردید.