چهاردهمین کنگره تازه های قلب وعروق ، شهریور ماه ۱۳۹۱

چهاردهمین کنگره تازه های قلب وعروق

14th National Congress on Cardiovascular Update

چهاردهمین کنگره تازه های قلب وعروق در تاریخ ۲۸ شهریور ۱۳۹۱ توسط ،انجمن علمی آترو اسکروز ایرانانجمن آترواسكلروز در شهر تهران برگزار گردید.