بیستمین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق، شهریور ماه ۱۳۹۷

بیستمین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق

The 20th International Congress on Cardiovascular Diseases

پوستر بیستمین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق

بیستمین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق در تاریخ ۲۰ شهریور ۱۳۹۷ توسط ،انجمن علمی آترو اسکروز ایرانانجمن آترواسكلروز ايران در شهر تهران برگزار گردید.