کنفرانس ملی دستاورهای نوین در برق وکامپیوتر، مهر ماه ۱۳۹۴

کنفرانس ملی دستاورهای نوین در برق وکامپیوتر

National Conference on New Achievments in Electrical and Computer

پوستر کنفرانس ملی دستاورهای نوین در برق وکامپیوتر

کنفرانس ملی دستاورهای نوین در برق وکامپیوتر در تاریخ ۸ مهر ۱۳۹۴ توسط ،مجتمع آموزش عالي فني مهندسي اسفراين در شهر اسفراین برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس ملی دستاورهای نوین در برق وکامپیوتر مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی دستاورهای نوین در برق وکامپیوتر