هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی

هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی

8th national biotechnology congress of I.R.  Iran & 4th National Conference on biosecurity

هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی در تاریخ ۱۵ تیر ۱۳۹۲ تا ۱۷ تیر ۱۳۹۲ توسط انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی