هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران

هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران

7th national biotechnology congress of I.R.  iran

هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۲۱ شهریور ۱۳۹۰ تا ۲۳ شهریور ۱۳۹۰ توسط انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران