دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، روانشناسی، علوم اجتماعی، بهمن ماه ۱۴۰۱

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، روانشناسی، علوم اجتماعی

Second International Conference on Management, Psychology, Social Sciences

پوستر دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، روانشناسی، علوم اجتماعی

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، روانشناسی، علوم اجتماعی در تاریخ ۱۳ بهمن ۱۴۰۱ توسط ،دبيرخانه دائمي همايش در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، روانشناسی، علوم اجتماعی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، روانشناسی، علوم اجتماعی