اولین کنفرانس بین المللی مدیریت،روانشناسی، علوم اجتماعی، شهریور ماه ۱۳۹۵

اولین کنفرانس بین المللی مدیریت،روانشناسی، علوم اجتماعی

The first International Conference on Management , Psychology , Social Sciences

پوستر اولین کنفرانس بین المللی مدیریت،روانشناسی، علوم اجتماعی

اولین کنفرانس بین المللی مدیریت،روانشناسی، علوم اجتماعی در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۳۹۵ توسط ،دبيرخانه دائمي همايش در شهر همدان برگزار گردید.