چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت، مرداد ماه ۱۳۹۴

چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت

پوستر چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت

چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در تاریخ ۱۲ مرداد ۱۳۹۴ توسط ،شركت خدمات برتر در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت