اولین همایش ملی چشم انداز نطنز در الگوی معماری و شهرسازی اسلامی در افق ۱۴۰۴، اسفند ماه ۱۳۹۲

اولین همایش ملی چشم انداز نطنز در الگوی معماری و شهرسازی اسلامی در افق ۱۴۰۴

The first national conference on the landscape of Natanz in the pattern of Islamic architecture and urban planning on the horizon of 1404

پوستر اولین همایش ملی چشم انداز نطنز در الگوی معماری و شهرسازی اسلامی در افق ۱۴۰۴

اولین همایش ملی چشم انداز نطنز در الگوی معماری و شهرسازی اسلامی در افق ۱۴۰۴ در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۹۲ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد نطنز ،معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نطنز در شهر نطنز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی چشم انداز نطنز در الگوی معماری و شهرسازی اسلامی در افق ۱۴۰۴ مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی چشم انداز نطنز در الگوی معماری و شهرسازی اسلامی در افق ۱۴۰۴