اولین همایش بین المللی تله مدیسین، اسفند ماه ۱۴۰۰

اولین همایش بین المللی تله مدیسین

The first international telemedicine conference

پوستر اولین همایش بین المللی تله مدیسین

اولین همایش بین المللی تله مدیسین در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۴۰۰ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان،انجمن تله مدیسین ایران در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی تله مدیسین مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش بین المللی تله مدیسین