دومین کنفرانس آموزش و کاربرد ریاضیات، شهریور ماه ۱۳۹۷

دومین کنفرانس آموزش و کاربرد ریاضیات

Second Conference on the Education and Applications of Mathematics

پوستر دومین کنفرانس آموزش و کاربرد ریاضیات

دومین کنفرانس آموزش و کاربرد ریاضیات در تاریخ ۲۰ شهریور ۱۳۹۷ توسط ،انجمن علمي آموزشي معلمان رياضي كرمانشاه در شهر کرمانشاه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس آموزش و کاربرد ریاضیات مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس آموزش و کاربرد ریاضیات