اولین کنفرانس آموزش و کاربرد ریاضی، تیر ماه ۱۳۹۶

اولین کنفرانس آموزش و کاربرد ریاضی

The First Educational Conference and the Use of Math

پوستر اولین کنفرانس آموزش و کاربرد ریاضی

اولین کنفرانس آموزش و کاربرد ریاضی در تاریخ ۲۲ تیر ۱۳۹۶ توسط ،انجمن علمي آموزشي معلمان رياضي كرمانشاه در شهر کرمانشاه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس آموزش و کاربرد ریاضی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس آموزش و کاربرد ریاضی