چهارمین کنفرانس ملی پژوهش در حسابداری و مدیریت، خرداد ماه ۱۳۹۹

چهارمین کنفرانس ملی پژوهش در حسابداری و مدیریت

4th National Conference on Research in Accounting and Management

پوستر چهارمین کنفرانس ملی پژوهش در حسابداری و مدیریت

چهارمین کنفرانس ملی پژوهش در حسابداری و مدیریت در تاریخ ۲۴ خرداد ۱۳۹۹ توسط موسسه آموزش عالی ادیبان،دانشگاه اديبان در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ملی پژوهش در حسابداری و مدیریت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس ملی پژوهش در حسابداری و مدیریت