دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری، تیر ماه ۱۳۹۶

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری

پوستر دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری در تاریخ ۱۵ تیر ۱۳۹۶ توسط موسسه آموزش عالی صالحان،موسسه آموزش عالي صالحان در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری